صفحه اصلي > مدیریت اجتماعی > گروه 99

گروه 99


3 اسفند 1394. نويسنده: maleki

پادشاهی كه یك كشور بزرگ را حكومت می كرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود؛
اما خود نیز علت را نمی دانست
روزی پادشاه در كاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی كه از آشپزخانه عبور می كرد، صدای ترانه ای را شنید
به دنبال صدا، پادشاه متوجه یك آشپز شد كه روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد.
پادشاه بسیار تعجب كرد و از آشپز پرسید: ‘چرا اینقدر شاد هستی؟
آشپز جواب داد: ‘قربان، من فقط یك آشپز هستم، اما تلاش می كنم تا همسر و بچه ام را شاد كنم ما خانه ای حصیری تهیه كرده ایم و به اندازه كافی خوراك و پوشاك داریم.
بدین سبب من راضی و خوشحال هستم
پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت كرد
نخست وزیر به پادشاه گفت : ‘قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست
اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است كه مرد خوشبینی است
پادشاه با تعجب پرسید: ‘گروه 99 چیست؟؟؟ نخست وزیر جواب داد: ‘اگر می خواهید بدانید كه گروه 99 چیست،باید این كار را

انجام دهید: یك كیسه با 99 سكه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید
به زودی خواهید فهمید كه گروه 99 چیست .

پادشاه بر اساس حرف های نخست وزیر فرمان داد یك كیسه با 99 سكه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند آشپز پس از انجام كارها به خانه باز گشت و در مقابل در كیسه را دید. با تعجب كیسه را به اتاق برد و باز كرد
با دیدن سكه های طلایی ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت
آشپز سكه های طلایی را روی میز گذاشت و آنها را شمرد. 99 سكه؟؟؟
آشپز فكر كرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد؛ ولی واقعاً 99 سكه بود
او تعجب كرد كه چرا تنها 99 سكه است و 100 سكه نیست
فكر كرد كه یك سكه دیگر كجاست و شروع به جستجوی سكه صدم كرد. اتاق ها و حتی حیاط را زیر و رو كرد؛
اما خسته و كوفته و ناامید به این كار خاتمه داد
آشپز بسیار دل شكسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش كند تا یك سكه طلایی دیگر بدست آورد
و ثروت خود را هر چه زودتر به یكصد سكه طلا برساند
تا دیروقت كار كرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد كرد
كه چرا وی را بیدار نكرده اند!!! آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود وآواز هم نمی خواند؛
او فقط تا حد توان كار می كرد پادشاه نمی دانست كه چرا این كیسه چنین بلایی برسر آشپز آورده است و علت را از نخست وزیر پرسید نخست وزیر جواب داد:

قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمد
اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما …راضی نیستند


بازگشت